Đào tạo đại học ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019 và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

  • Nguyễn Thanh Thủy
Từ khóa: nguồn nhân lực, thị trường lao động, trường đại học, đào tạo, việc làm

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên NCCN số 4(109) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-28
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU