Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng ngoài nhà trường của trẻ em tuổi trung học ở Việt Nam

  • Trần Quý Long
Từ khóa: trẻ em, ngoài nhà trường, bỏ học, tiếp cận giáo dục, vốn con người

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên NCCN số 4(109) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-28
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU