Quay trở lại chi tiết bài viết V.I.Lênin về vai trò của tầng lớp trí thức trong cách mạng và phát triển xã hội Tải xuống tải PDF