Lòng dân: về một số tư tưởng và bài học điển hình trong lịch sử

  • Hồ Sĩ Quý
Từ khóa: lòng dân, sức dân, thân dân, dân là gốc

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên NCCN số 4(109) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-28
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU