Trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  • Đoàn Kim Thắng
Từ khóa: trợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên, trợ giúp xã hội đột xuất, cộng đồng tham gia, quản lí nhà nước

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên NCCN số 3(108) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-29
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU