11. ỨNG DỤNG CHỈ SỐ WQI ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG - BỜI LỜI, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

  • Tú Trần Thanh
  • Phương Nguyễn Vũ Hoàng
  • Khoa Huỳnh Đăng
  • Thành Lê Minh
Từ khóa: Chỉ số WQI; Chất lượng nước; Khu công nghiệp; Phước Đông-Bời Lời; Tây Ninh

Tóm tắt

Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời là một trong những khu công nghiệp đa ngành, đa nghề có diện tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, khu công nghiệp có lượng nước thải phát sinh khoảng 45.490 m3/ngày.đêm và sẽ tăng lên 160.000 m3/ngày.đêm đến năm 2035. Do đó, việc đánh giá chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận nước thải của khu công nghiệp đoạn chảy qua suối Cầu Đúc và Bà Tươi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là rất cần thiết. Các mẫu nước mặt được thu thập từ 3 vị trí (nước mặt Suối Cầu Đúc, nước mặt Suối Bà Tươi và nước thải sau xử lý tập trung của KCN). Kết quả tính toán trong 2 đợt (đợt 1 - tháng 6/2020, đợt 2 - tháng 10/2020) cho thấy, tại suối Cầu Đúc chỉ số WQI thay đổi từ 56,2 lên 78 tức là “Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác” chuyển thành “Nước phục vụ sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp”; tại suối Bà Tươi chỉ số WQI từ 84,1 xuống 67,1 tức là “Nước phục vụ sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp” chuyển thành “Nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác”. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất khung thiết lập chỉ số WQI trong đánh giá chất lượng nước thích ứng với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của KCN đến năm 2035.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-14
Chuyên mục
Bài viết