06. ỨNG DỤNG WEBGIS VÀ 3D WEB MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÀ: THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LÊ QUÝ ĐÔN

  • Thành Nguyễn Sách
  • Hùng Nguyễn Như
  • Hạnh Tống Thị
  • Dương Đỗ Văn
Từ khóa: WebGIS mã nguồn mở; 3D Web mã nguồn mở

Tóm tắt

Ngày nay, các nền tảng WebGIS và 3D WEB mã nguồn mở được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài nguyên môi trường, quy hoạch đô thị, giám sát thảm họa thiên tai,... Tuy nhiên, việc kết hợp chúng trong lĩnh vực xây dựng còn hạn chế. Dựa trên sự phát triển của cộng đồng mở, nghiên cứu này đề xuất giải pháp toàn diện từ việc xây dựng các mô hình 3D dựa trên nền tảng mở như Blender và quản lý chúng dựa trên các nền tảng WebGIS mã nguồn mở như GeoServer, PostGIS, Three.js. Đây là một trong những cách tiếp cận mới trong lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng xây dựng. Kết quả nghiên cứu sẽ được thực nghiệm cho việc hỗ trợ quản lý hệ thống nhà tại đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-14
Chuyên mục
Bài viết