LÊ TRIỀU THÔNG SỬ CỦA LÊ QUÝ ĐÔN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VĂN BẢN

  • Nguyễn Thị Thiêm

Abstract

Lê triều thông sử của Lê Quý Đôn là bộ sử có giá trị, cũng là bộ sử duy nhất của Việt Nam được biên chép theo lối kỷ truyện. Đề cập đến vấn đề văn bản của sách, hiện vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ hoặt gây tranh cãi trong giới học thuật, ví dụ như tên sách, thời điểm, nguyên nhân và quá trình biên soạn sách, thể lệ biên sách,...Xuất phát từ công tác nghiên cứu văn bản và các hệ thống truyền bản còn tồn tại của sách, bài viết tập trung vào giải quyết một số vấn đề nêu trên.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations