VỀ CẢI CÁCH HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 1956 Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

  • Nguyễn Thúy Quỳnh

Abstract

Bài viết đi sâu tìm hiểu những nội dung cải cách trong hệ thống giáo dục phổ thông và bước đầu đưa ra một số nhận xét về đặc điểm, kết quả, tác động của cải cách đến giáo dục phổ thông ở miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations