NỀN KINH TẾ THƯƠNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Tạ Thị Thúy

Abstract

Trong khuôn khổ của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, thương mại của Đông Dương nói chung, của Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển nhất định, được biểu hiện ở cả ngoại thương và nội thương cũng như ở sự xuất hiện của những nhân tố của một nền thương mại hiện đại. Tuy nhiên, một nền thương mại nằm trong tay người Pháp chỉ là hình thức tước đoạt nguồn tài nguyên và sản phẩm thuộc địa để làm lợi cho các nhà tư bản, các công ty tư bản hoạt động trong lĩnh vực thương mại Pháp mà thôi.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations