ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHIẾM ĐOẠT, KHAI THÁC MỎ CỦA THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM

  • Tạ Thị Thúy

Abstract

Ngay từ khi tiến hành chiếm Việt Nam, thực dân Pháp đã không chậm trễ chiếm đoạt quyền quản lý đối với khối công sản mỏ từ tay chính phủ Nam triều và tiến chiếm dần các khu mỏ ở các xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ của Việt Nam, rồi đưa các khu mỏ đã chiếm được vào khai thác. Trên thực tế, công cuộc này cho đến khi kết thúc chế độ thuộc đại ở Đông Dương nói chung đã đem lại cho chính phủ thực dân cũng như giới thực dân người Pháp những nguồn lợi nhuận khổng lồ cùng những lợi ích trên nhiều lĩnh vực

Tác giả

Tạ Thị Thúy
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-08
Section
Informations