SỐ LIỆU CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở THÁI BÌNH (1945-1954)

  • Nguyễn Văn Khoan

Abstract

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Thái Bình đã chia lại công điền cho nam nữ từ 18 tuổi trở lên và chia một phần ruộng bán công, bán tư cho nông dân, quy định giảm tô 25% so với trước.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Informations