HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO MINH TÂN Ở TỈNH MỸ THO NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Nguyễn Phúc Nghiệp

Abstract

Ở Mỹ Tho, từ năm 1908, xuất hiện một phong trào Minh Tân (Minh đức Tân dân). Phong trào này do Trần Chánh Chiếu phát động. Đây là sự kết nối giữa Phong trào Đông Du và Phong trào Duy Tân, chủ trương cải cách xã hội, chấn hưng dân trí, bồi dưỡng dân khí và phát triển công thương, cạnh tranh với tư bản Pháp và tư bản Hoa kiều nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho đất nước.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Document-Corrigendum to Historical Sources