MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở MỸ VÀ CANADA

  • Trần Thị Vinh

Abstract

Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề về vị trí môn lịch sử trong hệ thống giáo dục ở Mỹ và Canada, chuẩn quốc gia môn lịch sử, sách giáo khoa lịch sử và tài liệu giảng dạy lịch sử ở các trường phổ thông ở Mỹ và Canada.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
History and School