VỀ NĂM ĐỔI "HẠT" THÀNH "TỈNH" Ở NAM KỲ

  • Trần Thành Trung

Abstract

Hiện nay, có nhiều tài liệu viết về công việc tổ chức hành chính của thực dân Pháp ở Nam Kỳ. Tuy nhiên, trong nhiều tài liệu, việc ghi mốc thời gian đổi hạt thành tỉnh có ít nhiều điểm khác nhau; từ đó đã dẫn đến sự thiếu thống nhất trong nhiều công trình nghiên cứu lịch sử và viết lịch sử truyền thống ở các địa phương. Bài viết đã làm rõ hơn về mốc thời gian sự kiện này.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-04
Section
Opinion Exchanges