NGÀNH ĐÓNG THUYỀN VÀ TÀU THUYỀN Ở ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII-XVIII

  • Trần Đức Anh Sơn

Abstract

Khi khảo cứu các nguồn tư liệu liên quan đến ngành đóng thuyền và hoạt động của tàu thuyền trong lịch sử Việt Nam, tác giả nhận thấy có ba yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của ngành đóng thuyền và hoạt động của tàu thuyền vào thời Nguyễn. Đó là: Sự phát triển của ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Đàng Trong thời kỳ các chúa Nguyễn; Chiến tranh Nguyễn - Tây Sơn và vai trò của Nguyễn Ánh đối với sự phát triển của ngành đóng thuyền ở Nam Bộ vào cuối thế kỷ XVIII; và Mối quan hệ giữa buôn bán lúa gạo với sự phát triển của ngành đóng thuyền ở Đàng Trong vào giữa thế kỷ XVIII

##submission.authorBiography##

Trần Đức Anh Sơn
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-29
Section
Informations