TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỜI KỲ CẬN-HIỆN ĐẠI (QUA MỘT VÀI CON SỐ VÀ SỰ KIỆN)

  • Nguyễn Văn Khánh

Abstract

Bài viết một mặt muốn nêu lên những biến đổi cơ bản của chế độ ruộng đất và nền nông nghiệp Việt Nam trong hơn một thế kỷ rưỡi vừa qua; mặt khác, chỉ ra những tồn tại từ thực trạng hiện nay để có giải pháp đúng đắn và kịp thời nhằm giải quyết những bất cập, tạo điều kiện cho nông nghiệp Việt Nam, trước hết là nghề trồng lúa tiếp tục phát triển, làm cơ sở để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tác giả

Nguyễn Văn Khánh
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-29
Section
Informations