CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN NHỮNG CHỨNG CỨ LỊCH SỬ - PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HOÀNG SA-TRƯỜNG SA

  • Phan Huy Lê

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

I. Châu bản triều Nguyễn, một kho tư liệu lịch sử vô giá

II. Những Châu bản liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa

1. Nhận thức của nhà Nguyễn về vị trí trọng yếu của Hoàng Sa - Trường Sa

2. Tổ chức quản lý và thực thi chủ quyền

 

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Phan Huy Lê
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-29
Section
Informations