VỀ CỔ ĐỘNG ĐẤU TRANH CHỐNG DỰ ÁN THUẾ NĂM 1938 QUA BÁO CHÍ XỨ ỦY TRUNG KỲ

  • Nguyễn Văn Trung

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Bản dự án thuế và các tờ báo của Xứ ủy Trung Kỳ năm 1938

2. Về cổ động cuộc đấu tranh chống Dự án thuế năm 1938

3. Kết luận

điểm /   đánh giá
Published
2015-09-28
Section
Informations