VỀ NƠI SINH CỦA THIỀN SƯ TỪ ĐẠO HẠNH

  • Đỗ Danh Huấn

Abstract

Trong bài viết này, dựa trên những tư liệu chính sử, kết hợp với các nguồn tư liệu khảo sát thực địa, đặc biệt là những tư liệu ở làng Đồng Bụt và khu vực phụ cận, bài viết góp thêm tư liệu về cuộc đời Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Tác giả

Đỗ Danh Huấn
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-25
Section
Informations