TÌM HIỂU VỀ CÁCH BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 Ở RUMANI

  • Đào Tuấn Thành

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Đặt vấn đề.

2. Cách biên soạn sách giao khoa lớp 12 ở RUMANI.

3. Một vài nhận xét và kiến nghị.

 

điểm /   đánh giá
Published
2015-09-17
Section
History and School