NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRONG CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI: CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN

  • Nguyễn Thái Yên Hương

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Tư duy chính trị của các nhà lãnh đạo - nền tảng chính sách đối ngoại Mỹ.

2. Thứ tự ưu tiên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lược toàn cầu của Mỹ.

3. Chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương: lịch sử và hiện tại.

4. Cơ sở tạo nên sự điều chỉnh hoặc tăng cường chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-17
Section
Informations