PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÌ MỤC TIÊU DÂN SINH Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1959

  • Lê Cung

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung như sau:

1. Dưới chế độ Mỹ và chình quyền Ngô Đình Diệm, đời sông cảu công nhân gặp rất nhiều khó khăn, túng quẫn nó vạch trần bản chất của chế độ góp phần nâng cao giác ngộ chính trị cho công nhân.

2. Phong trào công nhân vì mục tiêu dân sinh diễn ra đều khắp các đô thị miền Nam, mục tiêu cho từng cuộc đấu tranh được xác định rõ ràng cụ thể phù hợp với chủ chương của Đảng trong giai đoạn đàu của cách mạng miền Nam 1954-1959.

3. Chính quền Ngô Đình Diệm đã tiến hành khủng bố ác liệt, nhưng phong trào công nhân đã phối hợp nhịp nhàng với những hoạt động của lực lượng vũ trang tự vệ, phong trào diệt ác, phá kình tạo ra những tiền đề hết sức quan trọng nhằm chuyển phong trào cách mạng miền Nam sang một bước phát triển mới cao hơn.

điểm /   đánh giá
Published
2015-09-17
Section
Informations