BÀN THÊM VỀ CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THỜI TRẦN

  • Nguyễn Thị Phương Chi

Abstract

Bài viết tập trung vào nghiên cứu những nôi dung sau:

Chính quền cấp lộ - phủ - trấn.

Chính quyền cấp châu.

Chính quyền cấp hương.

Chính quyền cấp huyện.

Chính quyền cấp xã.

 

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-09-16
Section
Informations