SỞ HỮU ĐẤT ĐAI TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM: LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Nguyễn Văn Khánh
  • Nguyễn Văn Sửu

Abstract

Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Lịch sử và hiện trạng vấn đề sở hữu đất đai ở việt nam.

2. Một số vấn đề đang đặt ra và quan điểm giải quyết.

điểm /   đánh giá
Published
2015-09-16
Section
Informations