VỀ SỰ PHỤC HỒI CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG LÀNG XÃ

  • Đỗ Danh Huấn

Abstract

1. Đặt vấn đề

2. Sự phục hồi các giá trị truyền thống làng xã

- Phục dựng đình, chùa, đền, miếu và xu hướng hưng công mới

- Phục hồi lễ hội

- Phục hồi các sinh hoạt dòng họ

- Phục hồi hương ước

3. Nhận xét

Downloads

Download data is not yet available.

Tác giả

Đỗ Danh Huấn
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-27
Section
History and School