VĂN MINH VÀ ĐẾ CHẾ: NHÌN LẠI CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG Á

  • Nguyễn Văn Kim

Abstract

1. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng

2. Cường quốc và "Trật tự thế giới"

3. Những biến đổi về mô hình và tính chất

4. Di sản và dấu ấn văn hóa

Tác giả

Nguyễn Văn Kim
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-27
Section
History and School