Quay trở lại chi tiết bài viết Quản lý vốn tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng Tải xuống tải PDF