Quản lý vốn tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

Capital management at construction corporations of the Ministry of Construction

  • Đinh Tuấn Hải
  • Trần Ngọc Phú
Từ khóa: Quản lý vốn, Tổng công ty xây dựng, Bộ xây dựng, Capital Management, construction corporations, the Ministry of Construction

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại các tổng công ty xây dựng thuộc bộ xây dựng nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy quản lý vốn. Thông tin được tính toán từ các báo cáo tài chính hợp nhất của các tổng công ty giai đoạn 2016-2019 kết hợp với điều tra tại một số tổng công ty. Nghiên cứu cho thấy: Các tổng công ty có vốn lớn nhưng tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhỏ nên không tự chủ được tài chính. Quản lý vốn yếu kém nên không bảo toàn được vốn chủ sở hữu. Sử dụng vốn chủ yếu cho hình thành tài sản lưu động và thiên về nợ phải trả ngắn hạn. Hiệu quả sử dụng vốn thấp, không ổn định. Một số đề xuất gồm: Thu hút đầu tư nhằm tăng vốn chủ sở hữu để tăng tự chủ tài chính; Rà soát bổ sung và chỉnh sửa các quy định nội bộ về quản lý vốn; Nâng cao năng lực quản lý vốn trong các Tổng công ty; Hoàn thiện chính sách và quy định của nhà nước trong quản lý vốn của các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp do nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Abstract

The study was carried out at construction corporations of the Ministry of Construction to assess the current situation and propose solutions to promote capital management. The information is calculated from the consolidated financial statements of the Corporations for the period 2016-2019 combined with the survey at a number of corporations. Research shows that: Corporations have large capital but rate of equity ratio is small. Poor capital management should not preserve equity, not be financially selfsufficient. Using capital mainly for working assets and favoring short-term liabilities. The efficiency of capital use is low and unstable. Some proposals include: Attracting investment to increase equity to increase financial autonomy; Review, supplement and amend internal regulations on capital management; Improve capital management capacity in Corporations; Completing the state’s policies and regulations on capital management of state-owned enterprises or enterprises in which the state holds dominant shares.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-03