Nghiên cứu phương pháp ủ kỵ khí chất thải rắn sinh hoạt và khả năng áp dụng tại Việt Nam Thí điểm tại HTX dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam – Hà Nội

Research on anaerobic digestion of domestic solid waste and its applicability in Vietnam Pilot at Linh Nam Agricultural Service Cooperative - Hanoi

  • Nguyễn Thị Thu Hà
Từ khóa: chất thải rắn sinh hoạt, kỵ khí, domestic solid wastes, anaerobic

Tóm tắt

Lượng chất thải rắn ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang tăng lên nhanh chóng, tạo áp lực môi trường nếu không được xử lý phù hợp nhưng cũng là nguồn tài nguyên rất dồi dào nếu tận dụng tốt. Xu hướng xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay là giảm tỉ lệ chôn lấp, tăng tái chế và thu hồi nguyên nhiên liệu từ chất thải, trong đó phương pháp ủ kỵ khí đang được quan tâm nghiên cứu. Phương pháp này rất phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt trong tình hình mới khi Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực với thành phần chất thải rắn sinh hoạt dễ phân hủy sinh học được phân loại tại nguồn tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình ủ sinh học. Phương pháp này cũng góp phần thúc đẩy các chương trình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu này nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình ủ kỵ khí chất thải rắn sinh hoạt để nâng cao hiệu quả của quá trình xử lý và chất lượng của sản phẩm thu hồi sau xử lý.

Abstract

The amount of domestic solid waste in Vietnam as well as in the world is increasing rapidly, creating environmental pressure if not treated appropriately but also a very abundant resource if well utilized. The current trend of domestic solid waste treatment in the world is to reduce the landfill rate, increase the recycling rate and recover fuels from waste, in which anaerobic composting method is being studied. This method is very suitable for Vietnam’s conditions, especially in the new situation when the Law on Environmental Protection 2020 comes into effect with biodegradable solid waste components classified at the source to facilitate the biological incubation process. Besides, this method also contributes to promoting green growth and circular economy programs.This study aims to optimize the anaerobic digestion of solid waste to improve the efficiency of the treatment process and the quality of the recovered product.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-01