Tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc từ kết quả nén tĩnh cọc khoan nhồi bằng một số phương pháp khác nhau

Calculation the bearing resistance of a single bored pile from compression test results by different methods

  • Phùng Văn Kiên
Từ khóa: Thí nghiệm nén tĩnh cọc, cọc khoan nhồi, sức chịu tải cực hạn của cọc đơn, phương pháp tính toán, tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, Static pile load test, bored pile, bearing capacity of single pile, methods to calculate, TCVN 10304:2014

Tóm tắt

Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi từ kết quả nén tĩnh cọc là một phương pháp thiết kế cọc không mới nhưng ít được sử dụng trong thực tế thiết kế, dù hiệu quả mang lại là rất rõ ràng. Bài báo trình bày về việc sử dụng các phương pháp khác nhau để tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc khoan nhồi từ kết quả của thí nghiệm nén tĩnh cọc, đánh giá sự sai khác trong kết quả thu được và đưa ra kết luận về phương pháp đang được áp dụng trong tiêu chuẩn hiện hành.Bài báo cũng thực hiện tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi cho một công trình thực tế, dựa trên kết quả nén tĩnh cọc tại hiện trường, kết quả tính toán đã được áp dụng trong thực tế thiết kế và thi công công trình.

Abstract

Calculating the bearing capacity of bored pile from the results of static pile load testis not a new design method, but it is rarely usedin practice, despite its clear effectiveness.This paper presents the use of different methods to calculate the the ultimate bearing capacity of a single pile from the results of static pile load test, evaluate the difference in the obtained results and make conclusions about methods are being applied in the currentstandards.The paper also calculates the bearing capacity of bored piles for a real building, based on the results of static compression of piles at the site, the calculation results have been applied in the actual design and construction of the building.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-01