Phân tích nguyên nhân sự cố thường xảy ra khi xây dựng dự án lấn biển

Some popular incidents occur during construction of reclaiming works

  • Nguyễn Hoài Nam
Từ khóa: lấn biển, lún mặt đất, xâm thực bờ biển, coastal reclaiming, ground subsidence, coastal erosion

Tóm tắt

Xây dựng lấn biển là hoạt động qui mô lớn, ngày càng nhiều, đã và đang tiến hành khắp nơi trên thế giới. Có rất nhiềuthành phố miền duyên hải đang không ngừng tiến ra biển, đã và đang có những kế hoạch xây dựng những đảo và công trình lớn ở các vùng bờ biển với nét đặc trưng là nạo vét và san lấp với hàng triệu tấn vật liệu. Các lớp đất san lấp thường có chiều dày thay đổi đổi lớn và không ổn định như lớp đất đá trên đất liền, đặc biệt ngay bên dưới chúng thường là lớp bùn đáy biển. Hiển nhiên, điều này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công tác xây dựng khu lấn biển, đến độ ổn định bờ biển và hệ sinh thái ven bờ. Việc đánh giá tác động môi trường, cảnh quan, đầu tưnghiên cứu giải pháp nền móng và kè chắn sóng rất cẩn trọng là những yếu tố đòi hỏi phải xem xét thấu đáo trước khi triển khai các dự án lấn biển, góp phần hạn chế các sự cố vốn đã xảy ra khá phổ biến.

Abstract

Reclaiming construction is the large-scale activities which are increasing and happening around the world. Many coastal cities in the world are in reclaiming; has been planning the building reclaiming islands and great construction works which are featured by dredging and leveling process with million tons of materials. The backfill layers often have a large variation in thickness and are not as stable as the rock layer on land, especially right below them is often the mud layer of the sea floor. Obviously, the reclaiming activities has considerably affected to the inhabitant’s life and polder area’s construction, coastal stability and ecosystems.The assessment of environmental impacts, landscape, investment in researching foundation solutions and breakwaters very carefully are factors that require careful consideration before implementing sea reclamation projects, contributing to limiting prevent incidents that are already quite common.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-01