Điều kiện tồn tại của sóng Rayleigh trong vật liệu Micropolar đẳng hướng

The condition for existence of Rayleigh waves in isotropic micropolar material

  • Phạm Thị Hà Giang
Từ khóa: micropolar, sóng mặt Rayleigh, vận tốc sóng Rayleigh, phương pháp hàm biến phức, điều kiện tồn tại, tính duy nhất, Rayleigh waves, Rayleigh wave velocity, the complex function method, the existent condition, the uniqueness

Tóm tắt

Lý thuyết đàn hồi micropolar hiện nay được sử dụng rộng rãi để mô tả ứng xử cơ học của các vật liệu cấu trúc trong. Để đánh giá các tham số vật liệu, các nhà khoa học giải bài toán ngược từ các phương trình tán sắc dạng hiện mà công thức vận tốc sóng là dạng đơn giản nhất. Công thức vận tốc sóng Rayleigh trong vật liệu micopolar đàn hồi đẳng hướng được đưa ra gần đây bởi Vinh và Giang [1] bằng phương pháp hàm biến phức. Trong bài báo này, các tác giả cũng đã chứng minh sự tồn tại duy nhất của sóng. Tuy nhiên, trong [1] điều kiện tồn tại của sóng Rayleigh chưa được thiết lập. Mục tiêu chính của bài báo là thiết lập điều kiền cần và đủ để tồn tại sóng Rayleight trong vật liệu microplar đàn hồi đẳng hướng.

Abstract

Micropolar elastic theory is now widely used to describe mechanical behavior in internal structural materials. To evaluate the material parameters, the scientists solved the inverse problem from the explicit secular equations, of which the formulal of velocity is the simplest form. Using the complex function method Vinh and Giang [1] have established the formula for velocity of Rayleigh wave in isotropic micropolar material recently. In addition, the uniqueness of Rayleigh wave is proofed. However, the condition for the existence was not etablished in [1]. The main purpose of this paper is to establish the necessary and sufficient condition for existence of the Rayleigh wave in elastic micropolar material.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-01