Ứng dụng Excel và VBA trong công tác quản lý thông tin địa chính

Excel and VBA applications in cadastral data management

  • Phan Tự Hướng
  • Phạm Thị Thanh Mừng
Từ khóa: Excel, VBA, địa chính, bản đồ, cadastral, map

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, công tác đo đạc và quản lý thông tin địa chính được triển khai ở nhiều địa phương với khối lượng công việc rất lớn. Phần lớn dữ liệu trước kia được quản lý và lưu trữ trong bảng tính Excel và không có sự thống nhất chung. Sự sai lệch số liệugiữa khâu quản lý ở địa phương và đo đạc thực tế xảy ra rất phổ biến. Việc rà soát sự sai lệch đó tốn nhiều công sức và phức tạp. Với sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Applications) trong Excel, người dùng có thể tạo công cụ dò tìm, so sánh và đánh dấu các sai lệch đó một cách nhanh chóng, chính xác. Từ đó có thể kiểm tra số liệu thực tế và điều chỉnh để cập nhật dữ liệu cho chính xác.

Abstract

The paper presents how to determine the effective length factor for the billboard support column, with the solution of the panel structure using a truss system or a horizontal beam system, verifying the accuracy of the formulas. Set compared to the previous research results and compared with the values in the table in TCVN 5575: 2012 for some special cases. Through this, performing numerical examples illustrating the application of research results in practical calculations, proposing the use of calculation formulas, in order to simplify the calculations by eliminating the complexity when use tables in the standard.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-01