Phân tích sự ảnh hưởng của góc nghiêng neo trong đất dính tới sự làm việc của hệ tường chắn-neo đất để giữ ổn định hố đào sâu

Analyses of effects of the inclination angle of anchor on behaviour of the retaining wall–ground anchor system used to stabilize deep excavations

  • Hoàng Ngọc Phong
Từ khóa: Plaxis 2D, tường chắn đất, neo đất, hố đào sâu, retaining wall, ground anchor, deep excavations

Tóm tắt

Trong bài báo này, tác giả đã trình bày cách phân loại neo dựa trên hình học của neo, kỹ thuật thi công neo: trình tự phun vữa, phương pháp khoan, thổi sạch và phân tích cách lựa chọn chiều dài, khoảng cách neo để thỏa mãn ổn định chung. Ngoài ra, tác giả cũng nêu ra được các phương pháp tính toán áp lực đất lên tường chắn có neo bao gồm: Phương pháp nêm, phương pháp phân tích khối trượt, phương pháp phần tử hữu hạn. Dựa trên phân tích sự ảnh hưởng của góc nghiêng của neo trong đất dính tới sự làm việc của hệ tường chắn-neo để giữ thành hố đào sâu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Từ đó đề xuất lựa chọn góc nghiêng của neo hợp lý khi tính toán biện pháp thi công hố đào sâu sử dụng hệ tường chắn-neo đất.

Abstract

In this paper, the author presents a method for classifying anchors based on their geometry, as well as techniques for constructing anchors, such as the sequence of grouting, drilling method, cleaning method, and analyzing the selection of anchor length and spacing to satisfy overall stability. Additionally, the author also discusses methods for calculating the soil pressure on anchored retaining walls, including the thrust method, block sliding analysis, and finite element method. Based on the analysis of the influence of the inclination angle of the anchor in cohesive soil on the performance of the retaining wall-anchor system using the finite element method, the article proposes a reasonable selection of the inclination angle of the anchor when calculating the construction measures for deep excavations using the retaining wall- ground anchor systems.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-31