Biến đổi khí hậu và cây xanh đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

Climate change and urban greenery in the Mekong Delta

  • Đinh Lương Bình
Từ khóa: Cây xanh đô thị, Đồng bằng sông Cửu Long, Biến đổi khí hậu, Green planting, Mekong Delta, Climate change

Tóm tắt

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đồng bằng phì nhiêu, được coi là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản của đất nước, nhưng lại là một trong những vùng nhạy cảm và dễ phơi lộ với hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Những năm gần đây, những hiện tượng như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn hay thời tiết cực đoan đang làm giảm bớt diện tích và chất lượng hệ thống cây xanh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cây xanh nông nghiệp, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người dân khu vực này.
Bài viết phân tích những ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến hệ thống cây xanh đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đưa ra một số giải pháp về quy hoạch, quản lý cây xanh để thích ứng với Biến đối khí hậu.

Abstract

The Mekong River Delta has been identified as one of the most sensitive and exposed areas to climate change and sea level rise. In recent years, phenomena such as floods, droughts, surface intrusion or extreme weather are reducing the area and quality of the greenery system in the Mekong Delta, especially agricultural greenery, affecting to millions of people in this area.
The paper analyzes the serious effects of climate change on urban greenery systems in the Mekong River Delta and at the same time offers a number of solutions for greenery planning and management to adapt to climate change.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-17