Kỹ năng làm việc nhóm trong đào tạo thiết kế thời trang hiện nay

Teamwork skills in fashion design training today

  • Nguyễn Thị Kim Hương
Từ khóa: Kỹ năng, Làm việc nhóm, Đào tạo, Thiết kế thời trang, Sinh viên, Skill, Teamwork, Training, Fashion design, students

Tóm tắt

Ngành công nghiệp Thời trang ngày càng phát triển, công nghệ 4.0 có thể thay đổi tất cả các lao động đơn giản, tuy nhiên, những lao động sáng tạo hiện nay là không thể thay thế. Xã hội đòi hỏi nguồn nhân lực cao theo dòng chảy chung của xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sinh viên tốt nghiệp cần đảm bảo kiến thức, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, trong đó kỹ năng làm việc nhóm (teamwork) là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng đối với bất cứ ngành nghề nào! Một nhà thiết kế thời trang ngoài khả năng tư duy, sáng tạo độc lập cần phải phối hợp với đồng nghiệp, người quản lý và những bộ phận liên quan để hoàn thành một dự án hay là một công việc chung và đó chính là kỹ năng làm việc nhóm trong nhà trường và thực tế tại các công ty thời trang.

Abstract

Fashion industry is growing day by day, technology 4.0 can change all simple workers. However, today’s creative workers are irreplaceable. The society requires high human resources according to the general flow of the trend of industrialization and modernization. Graduates need to ensure knowledge, hard skills, soft skills, in which teamwork is one of the essential and important elements for any profession. A fashion designer is beyond the ability to think and creates independently needs to coordinate with colleagues, managers and related departments to complete a project or a joint work and that is the skill of teamwork in the university and in practice at fashion companies.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-17