Đặc điểm cảnh quan đô thị Hà Nội

Urban landscape characteristics of Hanoi

  • Nguyễn Tuấn Anh
Từ khóa: đô thị, cảnh quan, cảnh quan tự nhiên, cảnh quan nhân tao, cảnh quan đô thị, urban, landscape, natural landscape, artificial landscape, urban landscape

Tóm tắt

Cảnh quan đô thị ngày càng trở thành đối tượng được quan tâm không chỉ của các cơ quan chuyên môn về quy hoạch và quản lý đô thị mà của toàn xã hội. Tổ chức không gian cảnh quan đô thị là một trong những nội dung quan trọng trong đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, nhiệm vụ của nó là bố cục, sắp đặt các thành phần không gian và vật thể nhằm đạt được giá trị công năng, thẩm mỹ và môi trường trên cơ sở đáp ứng hài hoà các tiêu chí khác. Đối tượng của tổ chức không gian cảnh quan đô thị là các thành phần tạo lập nên cảnh quan. Cũng như các nội dung khác trong một đồ án quy hoạch, việc nghiên cứu và đánh giá hiện trạng để tìm ra các đặc điểm, đặc trưng của cảnh quan đô thị là một bước đi đầu tiên và quan trọngđể góp phần đề xuất phương án quy hoạch.

Abstract

Urban landscapes are increasingly becoming the object of interest not only of professional agencies in urban planning and management but of the whole society. Organizing urban landscape space is one of the important contents in the urban construction planning project, its task is to compose and arrange spatial components and objects in order to achieve functional, aesthetic and environmental values on the basis of harmoniously meeting other criteria.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-17