Phân loại quảng trường trong đô thị và một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế

Classification of urban square and basic principles for design

  • Nguyễn Vương Long
Từ khóa: Không gian công cộng, quảng trường, không gian đô thị, phân loại quảng trường, nguyên tắc thiết kế, Public spaces, Square, Urban spaces, Classification of square, Design principles

Tóm tắt

Không gian công cộng là thành phần rất quan trọng trong toàn bộ cấu trúc đô thị và có ý nghĩa rất lớn với chức năng của một đô thị hiện đại. Trong đó một không gian công cộng hết sức quan trọng đó là quảng trường, đó là một không gian diễn ra rất nhiều các hoạt động chính của một đô thị từ hoạt động vui chơi, biểu diễn, duyệt binh hay đơn giản chỉ là “không gian” điều tiết giao thông hoặc giao lưu trao đổi giữa các đối tượng khác nhau trong cộng dân cư đô thị, …Vì vậy ta sẽ phải hiểu những kiến thức cơ bản về khái niệm quảng trường trong đô thị, vị trí phạm vi nghiên cứu, cách phân loại các loại quảng trường trong đô thị và vai trò của nó với mỗi loại hình quảng trường cũng như những nguyên tắc thiết kế cơ bản riêng cho nó.

Abstract

Public spaces are the very important component of the urban form and also the significant functions for modern urban cities. The most important public spaces in the city is urban square, it’s a space of main activities of cities as entertaining, performing, marching or simple like a space “regulate” transportation, keep contacting and exchanging of communities living in urban cities and also with each other… Consequently, we have to understand fundamental knowledge of urban square, location, scope of research, classification of urban square and the role of square in the city, with each type of square as well as the basic design principles for it.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-14