Tổ chức không gian phố đi bộ Tiên Yên dựa trên yếu tố mở rộng khai thác các giá trị Văn hóa di sản

Spatial organizing of Tien Yen pedestrian street based on the expansion factor exploiting cultural and heritage values

  • Vương Hải Long
Từ khóa: Không gian phố đi bộ, Tuyến phố, Văn hóa di sản, Kiến trúc cảnh quan, Không gian công cộng, Walking street space, Street, Heritage culture, Landscape architecture, Public space

Tóm tắt

Các tuyến phố đi bộ trong không gian công cộng của đô thị đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tạo lập không gian và tác động đến các hoạt động khác. Với các giá trị văn hóa lâu đời của đô thị, chúng tạo nên sự hấp dẫn của nơi chốn, phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của cộng đồng dân cư địa phương cũng như phát triển du lịch. Để khai thác hiệu quả, các khu vực công cộng, du lịch nổi tiếng thường mở các tuyến phố gần như cấm các phương tiện cơ giới hoạt động, chỉ dành cho đi bộ nhằm mục đích cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn cho người đi bộ, kết nối nhiều không gian để tăng cường hoạt động mua sắm và kinh doanh khác, cải thiện môi trường về thẩm mỹ, giảm ô nhiễm. Từ các kinh nghiệm tổ chức không gian tuyến phố đi bộ, kết hợp với các quan điểm về thiết kế không gian công cộng, đề xuấtcác giải pháp thiết kế không gian tuyến phố đi bộ ở Tiên Yên theo sáu yếu tố cấu thành thiết kế đô thị.

Abstract

Pedestrian streets in the urban public space play a very important role in creating space and influencing other activities. With the long-standing cultural values of the city, they create the attractiveness of the place, serve the daily life needs of the local community as well as develop tourism. For efficient exploitation, popular tourist and public areas often open streets and restrict motor vehicle operations to pedestrian only in order to provide better pedestrian accessibility, connecting many spaces to enhance shopping and other business activities, improving the environment in terms of aesthetics, and reducing pollution. From the experience of organizing the space of the pedestrian street, combined with the views on public space design, the author proposes solutions to design the space of the pedestrian street in Tien Yen according to six structural elements in urban design.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-14