Quay trở lại chi tiết bài viết Study on a novel exterior RCS hybird joint by ABAQUS Tải xuống tải PDF