Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài

  • Trần Thị Cẩm Nhung

Abstract

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề được quan tâm đặc biệt bởi các chính phủ và cộng đồng quốc tế. Hậu quả của việc xâm hại tình dục luôn để lại cho trẻ em những tổn thương lâu dài về thân thể và về tâm lý, tình cảm. Bài viết trình bày một số cách tiếp cận trong nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em ở một số quốc gia trên thế giới. Kết quả của nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc xem xét vấn đề xâm hại tình dục trẻ em và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề trẻ em ở Việt Nam

điểm /   đánh giá
Published
2014-07-15
Section
Articles