Quay trở lại chi tiết bài viết NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT CỦA GABRIEL GARCIA MARQUEZ QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU Tải xuống tải PDF