THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

  • Trần Văn Điền*
  • Tiêu Thanh Sang
Từ khóa: Chất lượng, đạo đức cách mạng, giải pháp, giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Qua khảo sát 200 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp về các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trong Nhà trường, chúng tôi tiến hành phân tích số liệu và đánh giá thực trạng các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng như: Giáo dục đạo đức cách mạng thông qua giảng dạy các môn học về lý luận chính trị; Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng của các tổ chức Đảng và đoàn thể; Thông qua vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ giảng viên và thông qua ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của sinh viên. Từ đó, chúng tôi đề ra các giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU