XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  • Lê Đức Thọ
Từ khóa: Cán bộ, đảng viên, phong cách làm việc, phong cách làm việc Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ văn hóa truyền thống dân tộc, kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, trên lập trường của Chủ nghĩa Mác – Lênin và từ thực tiễn hoạt động của Người. Đó là phong cách làm việc khoa học; phong cách làm việc dân chủ, tập thế; phong cách làm việc quần chúng và phong cách làm việc nêu gương. Qua đó, bài viết cũng chỉ ra giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI