QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM MẦM NON HOA HỒNG

  • Lê Thị Kim Anh
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường, quản lý.

Tóm tắt

Giáo dục bảo vệ môi trường đang là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của tất cả các ngành, các cấp học nhằm mục tiêu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người, sinh vật trước những biến đổi ngày càng phức tạp của môi trường. Bài viết đề cập tới mục đích, nội dung, phương pháp và hình thức quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo và chia sẻ một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo ở Trường Thực hành sư phạm mầm non Hoa Hồng (trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục môi trường trong Trường Thực hành sư phạm Mầm non Hoa Hồng hiện nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI