THÁNG NHỊN CHAY RAMADAN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHĂM Ở VIỆT NAM (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng người Chăm Islam và Chăm Awal)

  • Lâm Thị Mai Sương Tú*
  • Trần Diễm Thùy
Từ khóa: Bani, Chăm Islam, Chăm Awal, Ramadan.

Tóm tắt

Cùng chịu ảnh hưởng của Islam giáo nhưng cộng đồng người Chăm Islam ở Nam Bộ và Chăm Awal ở Trung Bộ hình thành hai sắc thái văn hóa riêng biệt bởi sự tác động của yếu tố lịch sử và địa văn hóa. Bài viết khái quát về quá trình hình thành của hai cộng đồng người Chăm này, từ đó đưa ra một số tương đồng và khác biệt giữa hai cộng đồng. Việc so sánh góp phần nhận dạng giá trị văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng người Chăm ở Việt Nam. Từ đây có thể bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng bền vững thông qua việc ứng dụng giá trị văn hóa tộc người vào phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU