ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH DANH CỦA TỪ CHỈ TÊN GỌI TÔM CÁ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Trần Hoàng Anh*
  • Đặng Thanh Hải
Từ khóa: Định danh, Đồng bằng sông Cửu Long, ngôn ngữ và văn hóa, tên gọi tôm cá.

Tóm tắt

Bài viết tập trung miêu tả, phân tích đặc điểm định danh của lớp từ chỉ tên gọi tôm cá vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua thống kê, miêu tả, phân tích, chúng tôi chỉ ra đặc điểm định danh của lớp từ này. Trên cơ sở đó, bài viết khái quát các đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa biểu hiện qua đặc điểm định danh tên gọi tôm cá vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng góp phần làm rõ thêm đôi nét về văn hóa - ngôn ngữ của cư dân nghề cá nơi đây.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU