MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC CỦA NGUYỄN DỮ

  • Phạm Văn Hóa
Từ khóa: Đầu thai, địa ngục, nhân duyên, nhân quả, Truyền kỳ mạn lục, văn hóa Phật giáo.

Tóm tắt

Văn hóa Phật giáo ảnh hưởng khá sâu đậm đối với văn hóa Việt Nam truyền thống. Văn học trung đại Việt Nam chịu tác động của văn hóa Phật giáo trong các giai đoạn phát triển. Từ “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ, bài viết phân tích một số biểu hiện của nhân sinh quan Phật giáo như báo ứng nhân quả, tu nhân tích đức, kiếp khác và địa ngục... ảnh hưởng đối với nội dung, hình thức nghệ thuật của tác phẩm truyền kỳ. Trong bài viết này, bằng nỗ lực phân tích một số biểu hiện nhân sinh quan Phật giáo trong Truyền kỳ mạn lục, người viết mong góp phần lý giải những phẫn uất đầy cảm giác bất lực trong lời gào thét lên án thời cuộc của Nguyễn Dữ. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU