HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ NUÔI TÔM SÚ TẠI TỈNH BẠC LIÊU

  • Thi Thị Mỹ Duyên
Từ khóa: Bạc liêu, hiệu quả kỹ thuật, màng bao dữ liệu, tôm sú.

Tóm tắt

Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả theo quy mô trong nghiên cứu này được ước lượng bằng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu định hướng đầu vào, dựa trên số liệu sơ cấp thu thập từ 127 hộ nuôi tôm sú tại tỉnh Bạc Liêu, 44 hộ thâm canh, 44 hộ bán thâm canh và 39 hộ quảng canh. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kỹ thuật hộ bán thâm canh (67,6%) cao hơn so với hộ thâm canh (59%) và quảng canh (36,1%). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả theo quy mô của hộ nuôi thâm canh, bán thâm canh và quảng canh lần lược là 79,9%, 75,3% và 41,1%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU